’n Opsteker foor de Bildtse taal

Fan de hând fan de samensteller fan ‘ t Woordeboek fan ‘t Bildts, Sytse Buwalda (1943), binne twee boeken ferskenen. Te weten: Woordenlijst Nederlands-Bildts en ’t Bildts-Hoe en wat.

De Woordenlijst geeft de mooglikhyd om fan  meer dan 22000 Nederlânse woorden ’t Bildtse woord op te soeken.

’t Bildts-Hoe en wat geeft ’n oversicht fan Bildtse taalkundige wetenswaardigheden: “Wer komt dat woord weg” en “Werom skrive wij dat woord soa” en “Wanneer brúkke wij aksinten en deeltekens?”

Baide útgaves binne ’n útwinner foor de Bildtse taal en ’n mooie anfulling op ’t Woordeboek fan ’t Bildts.

De Woordenlijst Nederlands-Bildts wort fergeefs ter beskikking steld an skoalen, redaksys fan kranten en an alle (overhyds)instânsys, die’t bining hewwe met ’t Bildt(s).

De boeken binne útgeven deur De Bildtse Boekerij en te koop bij Primera in St.-Anne, bij de AFUK in Luwt en bij de skriver.

Woordenlijst Nederlands-Bildts: ISBN 978-90-831906-5-5; priis € 9,50.

’t Bildts-Hoe en wat: ISBN 978-90-831906-2-4; priis € 5,00.

Scroll naar boven