Nijs

Grammatica van het Bildts in ‘n Frys paradys
De groate kantine fan Campus Middelsee in St.-Anne sat mooi fol. Idereen waar hier foor de presintasy fan de Grammatica van het Bildts. Dut waar ’t leste stik wat nag miste an alle boeken die’t de Bildtse (streek)taal folwaardig maakt.
Presintasy Mark en Anky op De Twiner in St.-Jabik
Woensdeg 11 oktober 2023 kwammen Sytse Buwalda en Ita Spoelman in groep 3 en 4 op De Twiner in St.-Jabik om ’t nije leesboek fan Mark en Anky te presinteren.
Bildts skriver in galery fan Tresoar
Sytse Buwalda is skriuwer, oersetter en útjouwer fan boeken yn de Biltske taal. Al goed 40 jier skriuwt hy fiksje en non-fiksje foar folwoeksenen en bern. Yn 2019 rjochte hy de útjouwerij De Bildtse Boekerij op. Dêr bringt hy Biltsktalige boeken, toanielstikken en muzyk út.
Lezing Sytse Buwalda op Universiteit
Sytse Buwalda (1943), Westhoek, hield op 9 mei in het kader van de minderheidstalen in Europa een lezing op de Universiteit van Amsterdam over het ontstaan van het Bildt en Bildts en de sociale functie die een taal heeft in een verdergaande maatschappelijke ontwikkeling.
Bildts woordenboek nu online
Dut sait Bruno
Postduven foor de Prîns
’n Opsteker foor de Bildtse taal
Een rare koridon en andere bijzonderheden van de Bildtse taal ontsloten
Friese klassieker ‘De sûnde van Haitze Holwerda’
Persbericht
Bijzondere boekpresentatie van De sonde fan Haitze Holwerda
Eerstdaags ferskynt
De drie stenene apys
Ankondiging in ’t Leids Dagblad
Wat sait Bruno d’r fan?
Een boekenhondje in de klas
De groate kantine fan Campus Middelsee in St.-Anne sat mooi fol. Idereen waar hier foor de presintasy fan de Grammatica van het Bildts. Dut waar ’t leste stik wat nag miste an alle boeken die’t de Bildtse (streek)taal folwaardig maakt.
Woensdeg 11 oktober 2023 kwammen Sytse Buwalda en Ita Spoelman in groep 3 en 4 op De Twiner in St.-Jabik om ’t nije leesboek fan Mark en Anky te presinteren.
Sytse Buwalda is skriuwer, oersetter en útjouwer fan boeken yn de Biltske taal. Al goed 40 jier skriuwt hy fiksje en non-fiksje foar folwoeksenen en bern. Yn 2019 rjochte hy de útjouwerij De Bildtse Boekerij op. Dêr bringt hy Biltsktalige boeken, toanielstikken en muzyk út.
Sytse Buwalda (1943), Westhoek, hield op 9 mei in het kader van de minderheidstalen in Europa een lezing op de Universiteit van Amsterdam over het ontstaan van het Bildt en Bildts en de sociale functie die een taal heeft in een verdergaande maatschappelijke ontwikkeling.
Scroll naar boven