De Bildtse Boekerij

’n Greep út Bildtse boeken

SYTSE BUWALDA

De Bildtse Boekerij

De Bildtse Boekerij is ’n útgeverij fan Bildtstalige boeken. De Bildtse Boekerij werkt tegaar met BildtTaal en BWL-produksys en de skriver Sytse Buwalda. De Bildtse Boekerij het tientallen boeken útgeven, die’t op deuze web-pagina opnommen binne. De boeken binne op allerhande gebied: kynderboeken en -boekys, leesboeken en ferhalebundels, maar ok útgaves op ’t gebied fan de Bildtse taal binne goed ferteugenwoordigd. Fan de leste kategory binne fan belang ’t Woordeboek fan ’t Bildts, de Woordelisten Nederlâns – Bildts en Bildts – Nederlâns en fansels de Grammatika fan de Bildtse Taal. Op de web-pagina binne deuze boeken ok opnommen en kin men se raadplege.

BildtTaal
BildtTaal stelt him ten doel om de Bildtse taal soa súvver mooglik op skrift te setten. Dertoe is BildtTaal foor elk en idereen beskikber om ’t skriven fan Bildtse teksten te begelaiden en ‘t skrevene Bildts na te sien (útteraard sonder kosten in reken te bringen). De groate erfaring is gerânsy foor goed en korrekt Bildts.

BWL-Produksys
BWL-Produksys het in de loop der jaren tientallen CD-s fan Bildtse muzikanten en mezykgroepen produseerd; ok binne d’r meerdere “Lúster-CD-s” maakt. Allegaar te finen en te belústeren op deuze web-pagina. Ok de súksesfolle teneelstikken “De sonde fan Haitze Holwerda” en “De Hogerhússaak” kin men op de pagina na leze. Ok is d’r de ferwizing na YouTube, wer’t de “live” opnomen teneelútfoerings te besien binne.

Boeken

Bildtse boeken fan doe

Mezyk

Mezyk fan Bildtse oorsprong

Teneelstikken

Bildts teneel

BOEKEN

Kategoryën

LESTE

Nijs

Grammatica van het Bildts in ‘n Frys paradys

De groate kantine fan Campus Middelsee in St.-Anne sat mooi fol. Idereen waar hier foor de presintasy fan de Grammatica van het Bildts. Dut waar ’t leste stik wat nag miste an alle boeken die’t de Bildtse (streek)taal folwaardig maakt.

Presintasy Mark en Anky op De Twiner in St.-Jabik

Woensdeg 11 oktober 2023 kwammen Sytse Buwalda en Ita Spoelman in groep 3 en 4 op De Twiner in St.-Jabik om ’t nije leesboek fan Mark en Anky te presinteren.

Bildts skriver in galery fan Tresoar

Sytse Buwalda is skriuwer, oersetter en útjouwer fan boeken yn de Biltske taal. Al goed 40 jier skriuwt hy fiksje en non-fiksje foar folwoeksenen en bern. Yn 2019 rjochte hy de útjouwerij De Bildtse Boekerij op. Dêr bringt hy Biltsktalige boeken, toanielstikken en muzyk út.
De groate kantine fan Campus Middelsee in St.-Anne sat mooi fol. Idereen waar hier foor de presintasy fan de Grammatica van het Bildts. Dut waar ’t leste stik wat nag miste an alle boeken die’t de Bildtse (streek)taal folwaardig maakt.
Woensdeg 11 oktober 2023 kwammen Sytse Buwalda en Ita Spoelman in groep 3 en 4 op De Twiner in St.-Jabik om ’t nije leesboek fan Mark en Anky te presinteren.
Sytse Buwalda is skriuwer, oersetter en útjouwer fan boeken yn de Biltske taal. Al goed 40 jier skriuwt hy fiksje en non-fiksje foar folwoeksenen en bern. Yn 2019 rjochte hy de útjouwerij De Bildtse Boekerij op. Dêr bringt hy Biltsktalige boeken, toanielstikken en muzyk út.
De groate kantine fan Campus Middelsee in St.-Anne sat mooi fol. Idereen waar hier foor de presintasy fan de Grammatica van het Bildts. Dut waar ’t leste stik wat nag miste an alle boeken die’t de Bildtse (streek)taal folwaardig maakt.
Woensdeg 11 oktober 2023 kwammen Sytse Buwalda en Ita Spoelman in groep 3 en 4 op De Twiner in St.-Jabik om ’t nije leesboek fan Mark en Anky te presinteren.
Sytse Buwalda is skriuwer, oersetter en útjouwer fan boeken yn de Biltske taal. Al goed 40 jier skriuwt hy fiksje en non-fiksje foar folwoeksenen en bern. Yn 2019 rjochte hy de útjouwerij De Bildtse Boekerij op. Dêr bringt hy Biltsktalige boeken, toanielstikken en muzyk út.
Scroll naar boven